Projekty

Bliżej dostępności

Termin realizacji: październik 2018 r - czerwiec 2020 r.

www.blizejdostepnosci.pl

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału instytucjonalnego 600 jednostek administracji publicznej w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego. W ramach projektu min. 1500 pracowników i pracowniczek administracji publicznej wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego z min. 600 jednostek administracji publicznej weźmie udział w szkoleniach, w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym planowania uniwersalnego. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające ich ukończenie. Szkolenia będą prowadzone oddzielnie dla poszczególnych grup zawodowych np. kadr planowania przestrzennego, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej, pracowników nadzoru budowlanego, służb konserwatorskich.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację TUS, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego i Spółdzielnię Socjalną Fado.

Projekt dofinansowany z środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki społeczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Nazwa Działania: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Wysokość wkładu Unii Europejskie w projekt: 1 969 556,99 zł

Logotypy FiRR, FADO i TUS