Projekty

„Uczelnia przyjazna” – program dostępności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnościami

Termin realizacji: 1 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2022 roku

„Uczelnia przyjazna” – program dostępności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla osób z niepełnosprawnościami

Termin realizacji: 1 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2022 roku

Celem zawartego w projekcie partnerstwa jest zwiększenie dostępności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie 6 kluczowych obszarów w zakresie dostępności uczelni:

STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTKI DS. DOSTĘPNOŚCI – poprzez podniesienie adekwatności działań biura ds. osób niepełnosprawnych.
ARCHITEKTURY – poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych, poprawę kanałów informacyjnych.
TECHNOLOGII WSPIERAJĄCYCH – zwiększenie dostępności cyfrowej strony internetowej UML dla osób z niepełnosprawnościami.
PROCEDUR – poprzez dostosowanie wewnętrznych aktów prawnych i procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ułatwiających im funkcjonowanie we wszystkich sferach życia akademickiego.
EDUKACJI – poprzez zwiększenie zdolności Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do prowadzenia kształcenia studentów z niepełnosprawnościami poprzez przystosowanie bazy dydaktycznej kierunku fizjoterapia (dla studentów z dysfunkcją wzroku), przygotowanie pracowni mikroskopowej i laboratorium językowego.
ŚWIADOMOŚCI O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI – poprzez podniesienie świadomości (w tym prawnej) pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na temat niepełnosprawności.

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie w partnerstwie z Spółdzielnią̨ Socjalną FADO.

Projekt nr POWR.03.05.00-00-A056/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Wartość projektu: 2 854 184, 19 PLN
Dofinansowanie: 2 759 484,19 PLN