Projekty

Warszawa miastem otwartym dla osób ze szczególnymi potrzebami

Termin realizacji: październik 2020 r - październik 2021 r.

W ramach realizacji zadania zostanie wypracowana metodologia audytu architektonicznego oparta na wymaganiach ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Ustawa) i „Standardami dostępności dla miasta stołecznego Warszawy” (Standardy) w postaci ankiet. Zakłada się opracowanie ankiety uniwersalnej oraz 4 wersji dodatkowych dedykowanych do oceny obiektów instytucji kultury, obiektów ochrony zdrowia, obiektów sportowych oraz obiektów edukacyjnych. W ramach działania wypracowany zostanie również wzór raportu z oceny przeprowadzonych na podstawie wypracowanej metodologii. Raport będzie zawierał opis stanu faktycznego oraz rekomendacje jego zmian, wraz ze wskazaniem szacunkowych /możliwych kosztów, w celu zapewnienia realizacji Ustawy i Standardów. Zarówno metodologia jak wzór raportu wymagać będą zatwierdzenia przez Pełnomocnika do spraw dostępności (Pełnomocnik). W oparciu o wypracowaną metodologię i wzór raportu ocenie dostępności poddanych zostanie 200 wskazanych przez Pełnomocnika obiektów.Oceny będą planowane i organizowane we współpracy z Pełnomocnikiem oraz będą uwzględniać zaangażowanie pracowników Urzędu m.st. Warszawy (koordynatora ds. dostępności oraz zarządcy / administratora obiektu). Wszystkie oceny odbędą do końca w 2020 roku co jest możliwe tylko przy bardzo ścisłej i efektywnej współpracy Wykonawców z Pełnomocnikiem.

W 2021 roku zostanie przygotowany program webinarium według którego odbędzie się 6 webinariów w których uczestniczyć będzie min. 1000 pracowników m.st. Warszawy. Ze względów epidemiologicznych nie zakłada się realizacji spotkań face to face. Każde spotkanie będzie trwało 6 godzin i programem obejmie:

a) aspekty prawne dot. zapewniania dostępności architektonicznej

b) minimalne wymagania dostępności architektonicznej oraz wyposażenia w systemy wspomagające słyszenie

c) prezentację i omówienie metodologii (ankiety / ankiet) oceny dostępności obiektów oraz sposobu jej przeprowadzenia spotkania będą nagrywane a następnie zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom i osobom wskazanym przez Zamawiającego w formie dostępnej - z napisami, transkrypcją i tłumaczeniem na polski język migowy. Realizacja webinariów, w tym rekrutacja uczestników, odbywać się będzie w ścisłej współpracy i uzgodnieniach z Wydziałem Dostępności oraz Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności.

W 2021 roku zostanie zrealizowanych 400 spacerów audytowych zgodnie z listą obiektów przekazaną przez Zamawiającego. Zakłada się, że uczestnicy spacerów ze strony ocenianych obiektów wezmą wcześniej udział w jednym z 6 webinariów. Gdyby się tak jednak nie stało będą mogli skorzystać z nagrania jednego z nich. W każdym spacerze weźmie udział min. jeden ekspert/ka ze strony Wnioskodawców. Wynikiem spaceru ma być prawidłowo wypełniona ankieta/ankiety wypracowane przez Wnioskodawców w 2020 roku. Po spacerze osoby odpowiedzialne za dostępność danej placówki mogą samodzielnie wypełnić udostępniony im wzór raportu z oceny. Aby ułatwić im tą pracę zakłada się wsparcie eksperta/ki uczestniczącej w spacerze w wymiarze średnim 1,5 godz. na instytucję. Realizowane zadania zostaną poddane ewaluacji zewnętrznej (początkowej, w trakcie realizacji zadania oraz końcowej).

Projekt jest realizowany w partnerstwie Fundacji TUS, Fundacji Polska bez Barier i Spółdzielni socjalnej FADO.

Logotypy FiRR, FADO i TUS