Zaufali nam

Braniewo

Braniewo – logo Skan referencji

Braniewo, 15 lutego 2016 r.

Rekomendacje

 

Gmina Miasta Braniewa zaświadcza, że:

 

Spółdzielnia Socjalna FADO z Łodzi

Zrealizowała 11 audytów dostępności stron internetowych wg. Wymagań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności , minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformaycznych (Dz.U.z 2012 poz 526 oraz z 2014r. Poz.1671) do stron: Urzędu Miasta, BIP Urzędu Miasta, Administracji Budynków Komunalnych, Biblioteki Miejskiej ,KRR Zdrowe Braniewo, Szkoły Podstawowej nr 3, nr 5 i nr 6, Gimnazjum nr 1 i 2, Przedszkola Miejskiego oraz [przeprowadziła szkolenie dla pracowników z tego zakresu.

Audyty zostały potwierdzone stosownymi raportami i certyfikatami potwierdzającymi spełnienie dostępności stron.

Dokumentację wykonano w terminie umownym tj. od 27 listopada 2015r. do 31 grudnia 2015 r.

Audyty zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, zasadami wiedzy i obowiązującą literaturą prawa.